Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content
y2p-Corobal re

Mimořádná bezpečnostní opatření kvůli COVID-19

24. 9. 2020

V důsledku zpřísnění bezpečnostních opatření vydaly agentury NSA a ČUS svá prohlášení, o kterých vás chceme informovat.

Toto je prohlášení, které je potřeba vytisknout, vyplnit a odevzdat trenérům.

Prohlášení bezinfekčnosti COVID-19 PVS

Vážení členové/ky, rodiče a fanoušci našeho oddílu TJ Orion Praha,

Situace způsobená opětovným nárůstem počtu nakažených občanů COVID-19 znovu přináší různá
omezení i v oblasti sportu. Zatím se zdá, že jednotlivé soutěže pořádané PVS a ČVS se
rozběhly s určitými hygienickými nároky na pořadatele i samotné sportovce. Jednou z nutných
podmínek pro účast v soutěži (turnaji, zápase) je vaše podepsané prohlášení o bezinfekčnosti,
které každý hráč/ka musí předat svému trenérovi.
Dovoluji si vás informovat, že v našem oddílu celou situaci pečlivě monitorujeme a budeme se
snažit veškerá bezpečnostní opatření nařízená MZČR, bez výjimky, dodržovat.
Na všech trénincích budeme používat desinfekci a před jejich začátkem budeme všem hráčkám a
hráčům měřit teplotu. Pokud bude naměřená teplota vyšší než 37°C, bude hráč/ka poslán domů.
Svá vyjádření k situaci ve sportu vydala NSA (Národní sportovní agentura) a následně i ČUS
(Česká unie sportu). Jejich prohlášení naleznete níže, celý text pak na jejich webových
stránkách (odkazy naleznete rovněž níže).
Ze všech sil se budeme snažit zabezpečit bezpečný průběh tréninků a soutěží a to především
s ohledem na ochranu zdraví všech našich členek a členů.
Děkujeme vám za vaší podporu a věříme, že tuto nepříznivou situaci opět zvládneme
Pavel Bízek
Předseda TJ Orion Praha

Prohlášení NSA:

Pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19
Prioritou NSA je vždy zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů i diváků,
zároveň je ale zájmem NSA, aby byly zahájeny a reálně mohly i probíhat soutěže
v jednotlivých sportovních odvětvích, a to zejména mistrovské soutěže v kolektivních i
individuálních sportech. Pokud by neproběhly sportovní soutěže, mělo by to zásadně negativní
dopad na celou oblast sportu. Česká republika by v prvé řadě mohla přijít o celou generaci
mladých sportovců, kteří by se mohli sportu přestat zcela věnovat – odklon k jiným formám
zábavy (včetně např. e-sportu) byl u mladé generace patrný už před vypuknutím pandemie
koronaviru a nekonání soutěží by tento trend podle názoru NSA významným způsobem znásobilo.
Aktivní sportovní činnost přitom podporuje odolnost proti infekčním nemocem obecně. Současně
by výše komentovaná situace měla zcela fatální dopad nejen na profesionální sport, když by
způsobila obrovské finanční a sportovní ztráty a mohla by zlikvidovat celá sportovní odvětví.
Zprostředkovaně by pak byla jednoznačně negativně ovlivněna i sportovní reprezentace
České republiky.
Z pohledu NSA je tedy nezbytné nalézt taková řešení, resp. přijmout taková opatření, díky
kterým bude možné zajistit řádný průběh sportovních soutěží.

Celý text pak naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/metodicky-pokyn

METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY K JEDNOTNÉMU POSTUPU
KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC PŘI KONÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ
1) Úvodní ustanovení
Tento metodický pokyn se vydává v souvislosti s trendem vývoje epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v České republice.
2) Cíl
Cílem tohoto metodického pokynu je zajištění jednotného postupu krajských hygienických
stanic, včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy, (dále jen „KHS“) při konání
sportovních akcí. Prioritou je zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů
i diváků při zachování soutěží v jednotlivých sportovních odvětvích. Aktivní sportovní
činnost obecně podporuje odolnost proti infekčním onemocněním.

Celý text pak naleznete zde: Metodicky-pokyn-hlavni-hygienicky-CR

Prohlášení ČUS:

Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke sportu
Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 9. 2020, č. j. MZDR 20588/2020-
16/MIN/KAN dochází k nastavení pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě
ve vztahu ke sportovním akcím a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 18. 9. 2020
od 18:00 hodin do odvolání.(plné znění zde:https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads
/2020/09/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-
18-hodin-do-odvolani.pdf).

Podle výkladu pro ČUS, zpracovaným JUDr. Danielem Vidunou, LL.M., je omezení venkovních
akcí na 1000 účastníků, s tím, že nad 1000 osob je venkovní akce přípustné pořádat v případě
rozdělení prostoru na organizačně oddělené sektory s kapacitou max. 1000 osob/sektor.
Pokud kapacita venkovního sportoviště převyšuje 1000 osob, pak právě kapacita nad 1000 osob
může být využita max. z 50%. Stejně tak lze pouze z 50 % využít kapacitu sektorů pro stání.
Akce které se konají ve vnitřních prostorách, je omezení nastaveno na 500 osob, přičemž opět
platí
možnost rozdělení na sektory. Pro vnitřní prostory s kapacitou nad 1000 osob platí, že mohou být
využity do výše 1000 osob + max. 50% zbývající kapacity.

Stejné opatření MZDR (čl. II), pak nastavuje omezení účasti více jak 10 osob v případě, že na
akcích, konaných převážně ve vnitřních prostorech (u sportu halová a podobná sportoviště) není
pro účastníky zajištěno místo k sezení, chápeme tak, že se omezení vztahuje na osoby nespojené
s organizací vlastní sportovní akce, tzn. diváky, návštěvníky, rodiče, atd. Jinak by předchozí
opatření (limit 1000 resp. 500 osob) nedávala smysl a jejich stanovení by bylo zbytečné.
Obzvláště za situace, kdy jiné mimořádné opatření z 17. 9. 2020 – č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN
– stanovuje pro sportovce při výkonu sportovní činnosti výjimku z povinnosti nosit ve vnitřních
prostorách ochranu dýchacích cest.
Podrobnější výklad je v tuto chvíli bezpředmětný, protože lze ve velmi krátké době očekávat nová
opatření a změnu těchto limitů. Sledujte prosím webové stránky Ministerstva zdravotnictví a ČUS…

Celý text pak naleznete zde: https://www.cuscz.cz/novinky/platna-mimoradna-opatreni