Upozornění: Žádáme všechny členy TJ Orion Praha, aby nejpozději do 31.7.2021 uhradili členské příspěvky. Více informací zde

Go to content

GDPR

Od 25.5.2018 platí nové evropské nařízení známé jako GDPR. Povinnosti z něho vyplývající, se týkají i všech TJ a spolků. Proto se i my řídíme doporučeními, které jsme obdrželi od PTU (Pražská tělovýchovná unie) a ČVS (Český volejbalový svaz).

Důležité odkazy naleznete zde:

Doporučení ČVS
Doporučení PTU Praha

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsme povinni na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat tyto údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. v případě cizích státních příslušníků také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle v.u. bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou byly osobní údaje evidovány. Na základě oprávněného zájmu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou byly osobní údaje evidovány.

Osobní údaje předáváme těmto Zpracovatelům:

 1. příslušnému sportovnímu Svazu,
 2. příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
 3. Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, 16900 Praha 6 Břevnov, (dále jen „ČUS“),
 4. příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 1. vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 2. identifikace na soutěžích,
 3. žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se žadatel nemůže stát členem oddílu/klubu.

Na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení s vaším souhlasem, který jste písemně potvrdili zpracováváme:

 1. fotografie
 2. videa
 3. zvukové záznamy
 4. sportovní výsledky

a to za účelem

 1. marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 2. prezentace na webu,
 3. prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 4. prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále zpracováváme i

 1. telefonní číslo,
 2. e-mail,
 3. rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste evidováni).

V návaznosti na v.u. máte právo:

 1. mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 2. požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 3. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 5. na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 6. odvolat svůj Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 7. podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.